Diện tích 543 km 2
Dân số 95.433 người
Thành lập 1999
Đơn vị hành chính 11